Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De Get2Gether service (hierna 'Get2Gether') is eigendom van en wordt geŽxploiteerd door get2gether (hierna get2gether of 'wij') en rust op een overeenkomst tussen de ingeschrevene (hierna 'geregistreerde bezoeker' of 'jij') en ons.
1.2 Get2Gether is ontworpen om volwassenen op internet contact met elkaar te laten leggen. Door het doorlopen van de aanmeldprocedure en het aanklikken van de 'oproep plaatsen'-knop ga je akkoord met de algemene voorwaarden en privacy beleid. Lees ze alsjeblieft aandachtig door.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het leveren van Get2Gether service aan geregistreerde bezoekers. Bij inschrijving zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

2. Inschrijvingsvereisten

2.1 Je moet 18 jaar of ouder zijn om je in te schrijven.
2.2 Je moet woonachtig zijn in Nederland om je in te schrijven.

3. Gedragregels

3.1 Je zult Get2Gether niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk ("hacken") via Get2Gether of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.
3.2 Indien je merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Get2Gether dien je zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk of via e-mail aan ons te melden.
3.3 Je zult je in je communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat je op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm.
3.4 Ons privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de Get2Gether service. Door inschrijving verklaar je met dit beleid in te stemmen en je eraan te conformeren.
3.5 Je stemt ermee in om bij je basisinformatie, in vrije invoervelden en bij je oproepen geen informatie zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, email adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijke herleidbare informatie te vermelden.
3.6 Je verklaart eerlijke en accurate informatie over jezelf te verschaffen.
3.7 Je verklaart geen foto's van seksuele aard, jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan jijzelf op onze site te publiceren.
3.8 Je stemt ermee in om de ruimte die is bedoeld voor je foto niet te gebruiken voor animaties of andere afbeeldingen. Wij behouden ons het recht voor om Ė zonder verdere opgave van redenen - foto's, animaties of andere afbeeldingen en/of profielen te weigeren of te verwijderen.
3.9 Je stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als je omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door jou verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behouden wij ons het recht voor je inschrijving te beŽindigen en je verdere toegang tot de site te weigeren.
3.10 Je stemt ermee in dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat je op onze site publiceert, alsmede je interacties met andere geregistreerde bezoekers.
3.11 Je verklaart dat jouw inschrijving bij Get2Gether alleen door jou persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan jouw inschrijving te gebruiken en je mag je inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.
3.12 Je verklaart Get2Gether op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciŽle doelen dan ook.
3.13 Je verklaart de persoonlijke gegevens van derden, waarover je via Get2Gether beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens je via Get2Gether beschikt.
3.14 Je verklaart geen "junkmail", "spam", kettingbrieven, "mailings" of bulk-verspreiding van email aan geregistreerde bezoekers of voormalig geregistreerde bezoekers te zullen distribueren.
3.15 Je verklaart je op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan je werkelijk bent. Dat houdt ook in dat je je niet als een andere geregistreerde bezoeker of een werknemer van get2gether zult voordoen.
3.16 Je verklaart het gebruik van Get2Gether en plezier van andere geregistreerde bezoekers niet opzettelijk nadelig te beÔnvloeden of te storen.
3.17 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4. Auteursrecht

4.1 Je stemt ermee in dat je zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van geregistreerde bezoekers, redactionele artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.
4.2 Je onthoudt je van het aanbrengen van enige wijzigingen of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) de software en/of enige merken, copyright notices of andere aanduidingen.
4.3 Het is je niet toegestaan derden gebruik van de software en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

5. Privacy

5.1 Emailberichten die door jou aan andere geregistreerde bezoekers worden verstuurd worden door ons als privť behandeld. Wij behouden ons het recht voor om op klachten van andere geregistreerde bezoekers maatregelen te nemen als omschreven in artikel 11 lid 2 en 3.
5.2 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die je opgeeft zal worden gebruikt voor:
5.2.1 Het bestuderen van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen of columns zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door ons beschikbaar worden gesteld aan (commerciŽle) derden. Bestudering van deze informatie stelt ons in staat Get2Gether steeds meer op de wensen van onze klantenkring aan te passen.
5.2.2 Het opstellen van eigen profielen welke beschikbaar worden gesteld via de dienst van Get2Gether. Bij het verstrekken van de oproep is door Get2Gether duidelijk aangegeven welke informatie via de site van Get2Gether zal worden gepubliceerd en welke informatie niet voor anderen dan de redactie van Get2Gether beschikbaar is. 5.3 Bij het aangaan van je lidmaatschap vermeld je diverse persoonsgegevens. Deze blijven te allen tijde enkel beschikbaar voor get2gether en zullen nimmer in verkeerde handen terecht komen.
5.4 Get2Gether is zo opgezet, dat voor personen die op een oproep reageren nooit het echte emailadres zichtbaar is. Deze is afgeschermd en beveiligd via de site.
5.5 Je externe email-adres wordt door ons zonder je uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden bekendgemaakt. Bang voor ongewenste post (spam) hoef je dus niet te zijn!
5.6 We willen niet dat derden informatie over jou kunnen verkrijgen. Daarom staan we niet toe dat externe adverteerders zich rechtstreeks tot je richten en nemen we geen deel in banner-netwerken die klantprofielen opbouwen.
5.7 We registreren bij get2gether jouw betalingsgegevens op het moment dat je als geregistreerde bezoeker over wilt gaan op het zoeken en reageren op oproepjes in het bestand. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
5.8 Wij maken in de uitvoering van onze dienstverlening in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.
5.9 Van tijd tot tijd zullen we redactionele artikelen of commerciŽle aanbiedingen onder je aandacht brengen, waarvan we vermoeden dat je belangstelling daar naar uitgaat op basis van het door jou opgegeven profiel. Vooraf vragen we je altijd om aan te geven of je hier wel of niet in geÔnteresseerd bent. Deze uitingen zullen je overigens uitsluitend via Get2Gether bereiken en nooit via derden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die je beschikbaar wordt gesteld door of via Get2Gether zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van ons, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Wij garanderen niet de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie. Wij onderschrijven deze niet, nemen deze niet over en zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door ons op de site is gezet of informatie die door ons aan jou is overgedragen.
6.2 Wij zijn verplicht ons in te spannen voor een degelijke beveiliging van Get2Gether. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van geregistreerde bezoekers of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
6.3 Het gebruik van Get2Gether is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van Get2Gether tegenvallen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
6.4 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van je inschrijving.
6.5 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die jou herkennen of enig ander uit het contact tussen geregistreerde bezoekers voortvloeiend ongemak.
6.6 Stalkers.Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die geregistreerde bezoekers blijven achtervolgen.
6.7 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van door jezelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Wij raden je daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat je over jezelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Get2Gether biedt.
6.8 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van geregistreerde bezoekers als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van ons jegens geregistreerde bezoekers, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ons. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat wij voor de geleverde diensten hebben ontvangen, met een maximum van vierduizend euro.
6.9 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch zijn wij gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door electronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens geregistreerde bezoekers.
6.10 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de geregistreerde bezoekers die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Get2Gether.
6.11 Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Get2Gether dienstverlening door geregistreerde bezoekers en/of onvoldoende naleving door geregistreerde bezoekers van enige verplichting jegens get2gether, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

7. Overmacht

7.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die ons niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder ons personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan ons levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie wij op enigerlei wijze afhankelijk zijn, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.
7.2 Wanneer wij wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn zowel wij als jij bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.
7.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van ons jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van jou, zullen steeds voor rekening en risico van jou zijn.

8. Technisch falen van de website

8.1 Wij garanderen niet dat Get2Gether foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. We spannen ons in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.
8.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geÔnfecteerde informatie.
8.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van geregistreerde bezoekers verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.
8.4 Het is mogelijk dat andere geregistreerde bezoekers, onbevoegde gebruikers, of 'hackers' beledigend of obsceen materiaal op de site plaatsen of via Get2Gether doorzenden en dat je daardoor onvrijwillig met beledigende uitlatingen wordt geconfronteerd. Wij kunnen hiervoor geen verantwoording dragen noch aansprakelijk worden gesteld.

9. Restitutie

Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn resterende of lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar:
9.1 Wanneer je je lidmaatschap opzegt;
9.2 Wanneer je een partner hebt gevonden, waardoor verdere continuering van Get2Gether niet gewenst is;
9.3 Wanneer Get2Gether niet, of niet volledig, beschikbaar is;
9.4 Wanneer je lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in artikel 11.2 of 11.3 wordt beŽindigd.

10. Onze rechten

10.1 Wij behouden ons het recht voor geregistreerde bezoekers te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
10.2 Wij behouden ons het recht voor om van geregistreerde bezoekers die herhaaldelijk de gedragsregels zoals omschreven in artikel 3 overtreden het lidmaatschap te beŽindigen. Een dergelijke beŽindiging zal worden kunnen voorafgegaan door een duidelijke waarschuwing naar de betreffende gebruiker. Indien de overeenkomst door herhaalde overtreding toch mocht komen te vervallen heeft de betreffende gebruiker geen enkel recht op restitutie van eerder gedane vergoedingen voor de diensten van Get2Gether.
10.3 Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen. In voorkomende gevallen heeft de geregistreerde gebruiker het recht per datum van de aanpassing het lidmaatschap te beŽindigen.
10.4 De voorwaarden en omstandigheden van de overeenkomsten tussen jou en ons kunnen elk moment onderhevig zijn aan veranderingen. Eventuele veranderingen zullen minimaal 10 werkdagen op voorhand via de site worden aangekondig met inbegrip van de datum waarop de betreffende veranderingen van kracht zullen worden.
10.5 Wij houden ons het recht voor, maar hebben hiertoe geen verplichting, om berichten (vrije voor iedereen leesbare tekstvelden) dat op het openbare gedeelte van de site wordt geplaatst, te bekijken en te lezen; en wij hebben het recht om materiaal te verwijderen dat in strijd is met wettelijke bepalingen of bepalingen uit deze voorwaarden.

11. BeŽindiging lidmaatschap

11.1 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Opzegging kan via e-mail en direct op de site van Get2Gether.
11.2 Wij zijn gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen en/of de toegang tot Get2Gether geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien je ťťn of meer van je verplichtingen jegens ons niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beŽindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel email gedrag, die ons via andere geregistreerde bezoekers bereiken, het achterblijven van betalingen van je lidmaatschap of pogingen van je om je lidmaatschap over te dragen. Je bent je ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beŽindiging zonder je er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en je gaat er tevens mee akkoord dat wij je bestanden onmiddellijk verwijderen en je verdere toegang tot Get2Gether zullen onthouden.
11.3 Wij zijn gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen in het geval je een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat je anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen of hebt voldaan. Get2gether is niet verplicht redenen op te geven voor beŽindiging.

12. Prijs en betaling

12.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
12.2 Get2Gether is gerechtigd om op enig moment haar tarieven aan te passen. Leden zullen hierover tijdig via de website worden geÔnformeerd. In geval van stijgende tarieven hebben leden het recht om binnen een termijn van 30 (dertig) dagen het lidmaatschap te beŽindigen.
12.4 Alle facturen zullen door jou worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal je binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
12.5 Indien je de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal je, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien je na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval je naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

13. Slotbepalingen

13.1 Wanneer get2gether wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen jou en ons bestaan over op deze andere rechtspersoon.
13.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
13.3 Op betrekkingen tussen jou en ons is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen jou en ons worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Arnhem.

Terug naar boven